Gegevensbeschermingsverklaring

Gegevensbeschermingsverklaring (verklaring inzake het privacybeleid)

Uw belangstelling voor onze onderneming verheugt ons ten zeerste. Gegevensbescherming vervult een zeer belangrijke functie voor de directie van de firma De Zeeman Pro nv De gebruikmaking van de webpagina’s van de firma De Zeeman Pro nv is in principe zonder enige vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Voor zover een betrokken persoon op bijzondere diensten van onze onderneming via onze website beroep wenst te doen, zou een verwerking van persoonsgegevens echter noodzakelijk kunnen worden. Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk en bestaat er voor een dergelijke verwerking geen wettelijke basis, winnen wij over het algemeen de toestemming van de betrokken persoon in.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokken persoon, gebeurt steeds overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor de firma De Zeeman Pro nv geldende, in elk specifiek land van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wenst onze onderneming het publiek over aard, omvang en doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens te informeren. Verder worden betrokken personen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring over de rechten, die zij hebben, wegwijs gemaakt.

De firma De Zeeman Pro nv heeft als voor de verwerking verantwoordelijke persoon talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te vrijwaren. Desondanks kan een op het internet gebaseerde gegevensoverdracht in principe veiligheidslekken vertonen, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Om deze reden staat het elke betrokken persoon vrij, persoonsgegevens ook op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons over te maken.

 1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de firma De Zeeman Pro nv is gebaseerd op de begripsbepalingen die door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid bij de uitvaardiging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikt werden. Onze gegevensbeschermingsverklaring dient voor zowel het publiek als onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk te zijn. Om dit te garanderen, zouden wij vooraf de gebruikte terminologie willen toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring maken wij gebruik van onder andere volgende termen:

 1. a)    PersoonsgegevensBij persoonsgegevens betreft het al de informatie die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (onderstaand „betrokken persoon“) betrekking heeft. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing aan een kenmerk zoals een naam, een registratienummer, locatiegegevens, een online-kenmerk of één of meerdere bijzondere eigenschappen, die de uiting van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kan worden.
 2. b)    Betrokken persoon Een betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wier persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke persoon verwerkt worden.
 3. c)    VerwerkingVerwerking is elke met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerde verrichting of iedere reeks verrichtingen in verband met persoonsgegevens zoals de verzameling, de registratie, de organisatie, de ordening, de opslag, de aanpassing of wijziging, het uitlezen, de opvraging, het gebruik, de openbaarmaking door overmaking, verspreiding of een andere vorm van de beschikbaarstelling, de aanpassing of de koppeling, de beperking, de schrapping of de vernietiging.
 4. d)    Beperking van de verwerking Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met het doel, de verwerking daarvan in de toekomst te beperken.
 5. e)    ProfileringProfilering is elke aard van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij deze persoonsgegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten, die op een natuurlijke persoon betrekking hebben, te beoordelen en in het bijzonder om aspecten met betrekking tot arbeidsprestaties, economische toestand, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 6. f)     PseudonimiseringPseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier, waarop de persoonsgegevens, zonder daarbij aanvullende informatie te betrekken, niet meer aan een specifieke betrokken persoon toegewezen kunnen worden, voor zover deze aanvullende informatie afzonderlijk bewaard wordt en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegewezen worden.
 7. g)    Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke persoonVerantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke persoon is de natuurlijke – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen over de doelstellingen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist. Zijn de doelstellingen en middelen van deze verwerking door het Unierecht of door het recht van de lidstaten vooropgesteld, dan kan de verantwoordelijke resp. kunnen de bepaalde criteria op zijn aanwijzing volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten voorzien worden.
 8. h)    Orderverwerker Orderverwerker is een natuurlijke – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.
 9. i)      OntvangerOntvanger is een natuurlijke – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie, aan wie de persoonsgegevens openbaar gemaakt worden, onafhankelijk van het feit of het daarbij al dan niet om een derde gaat. Autoriteiten die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgegevens verkrijgen, gelden echter niet als ontvanger.
 10. j)      DerdeDerde is een natuurlijke – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie behalve de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de orderverwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of van de orderverwerker bevoegd zijn, de persoonsgegevens te verwerken.
 11. k)    ToestemmingToestemming is elke door de betrokken persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig geuite wilsbeschikking in de vorm van een verklaring of een andere, duidelijk bevestigende handeling, waarmee de betrokken persoon te verstaan geeft dat hij/zij met de verwerking van de met hem/haar verband houdende persoonsgegevens akkoord gaat.
 12. Name en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in de overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving betreffende de gegevensbescherming en in andere bepalingen betreffende het recht op gegevensbescherming is de firma:

De Zeeman Pro nv

Steenhoevestraat 4

2800 Mechelen

Belgie

Tel.: +32 (0)15 430131

E-mail: info@dezeeman.be

Website: www.dezeeman.be

 1. Cookies

De webpagina’s van de firma De Zeeman Pro nv maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem geplaatst en opgeslagen worden.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Tal van cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een eenduidige karakteristiek van de cookie. Deze karakteristiek bestaat uit een tekenvolgorde, door welke websites en servers toegewezen kunnen worden aan de concrete internetbrowser, waarin de cookie opgeslagen werd. Dit maakt het voor de bezochte websites en servers mogelijk om de individuele browser van de betrokken persoon van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten, te onderscheiden. Een bepaalde internetbrowser kan via de eenduidige cookie-ID herkend en geïdentificeerd worden.

Door het gebruik van cookies kan de firma De Zeeman Pro nv de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten ter beschikking stellen die zonder de plaatsing van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website in functie van de gebruiker geoptimaliseerd worden. Zoals reeds vermeld, maken cookies het voor ons mogelijk om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning bestaat erin, voor de gebruikers het gebruik van onze website te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die van cookies gebruik maakt, moet bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn/haar toegangsgegevens invoeren, omdat dit door de website en de op het computersysteem van de gebruiker geplaatste cookie voor hun rekening genomen worden. Nog een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online-shop. De online-shop onthoudt de artikelen, die een klant in het virtuele winkelmandje gelegd heeft, door middel van een cookie.

De betrokken persoon kan de plaatsing van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen daarmee voorgoed ingaan tegen de plaatsing van cookies. Verder kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde door middel van een internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden. Dit is bij alle courante internetbrowsers mogelijk. Deactiveert de betrokken persoon de plaatsing van cookies in de gebruikte internetbrowser, dan zijn soms niet alle functies van onze website in hun volledige omvang bruikbaar.

 1. Registratie van algemene gegevens en informatie

De website van de firma De Zeeman Pro nv registreert bij elke oproep van de website door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server opgeslagen. Geregistreerd kunnen worden: (1) de gebruikte browsertypes en versies, (2) het door het betreffende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de website, via welke een betreffend systeem op onze website geraakt (zogenaamde “Referrer”), (4) de sub-webpagina’s die via een betreffend systeem op onze website aangestuurd worden, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, (6) een internet-protocol-adres (IP-adres), (7) de Internet-Service-Provider van het betreffende systeem en (8) overige gelijkaardige gegevens en informatie die voor de beveiliging ingeval van aanvallen op onze informatietechnologische systemen dienen.

Bij de gebruikmaking van deze algemene gegevens en informatie kan de firma De Zeeman Pro nv deze niet tot de betrokken persoon herleiden. Deze informatie wordt veeleer benodigd om (1) de respectievelijke inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de respectievelijke inhoud van onze website en tevens de reclame voor de website te optimaliseren, (3) de duurzame functionaliteit van onze informatietechnologische systemen en van de techniek van onze website te garanderen en tevens (4) om wetshandhavingsautoriteiten ingeval van een cyberaanval de voor de strafvervolging noodzakelijke informatie beschikbaar te stellen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door de firma De Zeeman Pro nv daarom enerzijds statistisch en verder met het doel geanalyseerd, de gegevensbescherming en de gegevensveiligheid binnen onze onderneming te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te vrijwaren. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden gescheiden van alle door een betrokken persoon vermelde persoonsgegevens opgeslagen.

 1. Contactmogelijkheid via de website

De website van de firma De Zeeman Pro nv omvat op grond van wettelijke voorschriften gegevens die een snelle elektronische contactopname met onze onderneming en een directe communicatie met ons mogelijk maken, wat eveneens een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Voor zover een betrokken persoon per e-mail of via een contactformulier contact met de voor de verwerking verantwoordelijke persoon opneemt, worden de door de betrokken persoon overgemaakte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokken persoon aan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon overgemaakte persoonsgegevens worden met het oog op de bewerking of de contactopname met de betrokken persoon opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 1. Routinematige schrapping en bokkering van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke persoon verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokken persoon slechts voor de periode die voor het bereiken van het doel van de opslag noodzakelijk is of voor zover dit door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid of een andere wetgever in wetten of voorschriften,
aan wie de voor de verwerking verantwoordelijke persoon onderworpen is, voorzien werd

Valt het doel van de opslag weg of verstrijkt een door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn, dan worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

 1. Rechten van de betrokken persoon
 2. a)    Recht op bevestigingElke betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid verleende recht, van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon een bevestiging te eisen, of er hem/haar betreffende persoonsgegevens verwerkt worden. Wenst een betrokken persoon dit recht op bevestiging op te eisen, dan kan hij/zij zich te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon richten.
 3. b)    Recht op informatieElke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid verleende recht, van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon kosteloze informatie over de over zijn/haar persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te krijgen. Verder heeft de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid de betrokken persoon informatie over het volgende toegestaan:
  • de doelstellingen van de verwerking
  • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers, tegenover welke de persoonsgegevens openbaar gemaakt werden of nog openbaar gemaakt worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
  • indien mogelijk de geplande periode, waarin de persoonsgegevens opgeslagen worden of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vastlegging van deze periode
  • het bestaan van een recht op correctie of schrapping van de hem/haar betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een recht op bezwaar tegen deze verwerking
  • het bestaan van een recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden: alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces met inbegrip van profilering conform artikel 22 lid 1 en 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en – tenminste in deze gevallen — veelzeggende informatie over de betrokken logica alsook de draagwijdte en de nagestreefde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.
 • Verder heeft de betrokken persoon er een recht op informatie over, of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie overgemaakt werden. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokken persoon voor het overige het recht, inlichtingen over de aangewezen garanties in verband met de overmaking te krijgen. Wenst een betrokken persoon dit recht op informatie op te eisen, dan kan hij/zij zich in dit verband te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon richten.
 1. c)    Recht op correctieElke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid verleende recht, de onmiddellijke correctie van hem/haar betreffende persoonsgegevens te eisen. Verder heet de betrokken persoon het recht, met inachtneming van de doelstellingen van de verwerking, de complettering van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te eisen. Wenst een betrokken persoon dit recht op correctie op te eisen, dan kan hij/zij zich in dit verband te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon richten.
 2. d)    Recht op schrapping (recht op vergeten worden) Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid verleende recht, van de verantwoordelijke te eisen dat de hem/haar betreffende persoonsgegevens zonder enig uitstel gewist worden, voor zover één van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:
  • De persoonsgegevens werden verzameld of op een andere manier verwerkt voor doeleinden, waarvoor ze niet meer noodzakelijk zijn.
  • De betrokken persoon herroept zijn/haar toestemming, waarop de verwerking conform 6 lid 1 letter a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of art. 9 lid 2 letter a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebaseerd was en er ontbreekt een andere wettelijke basis voor de verwerking.
  • De betrokken persoon maakt conform art. 21 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bezwaar tegen de verwerking en er is geen sprake van prioritaire gegronde redenen voor de verwerking of de betrokken persoon maakt conform art. 21 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bezwaar tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  • De schrapping van de persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, na te komen.
  • De persoonsgegevens werden met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzameld.
 • Voor zover van één van de hierboven vermelde redenen sprake is en een betrokken persoon voor de schrapping van persoonsgegevens, die bij de firma De Zeeman Pro nv opgeslagen zijn, zou willen zorgen, kan hij/zij zich te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon richten. De medewerker van de firma De Zeeman Pro nv zal ervoor zorgen dat aan de eis tot schrapping zonder enig uitstel voldaan wordt. Werden de persoonsgegevens door de firma De Zeeman Pro nv openbaar gemaakt en is onze onderneming als verantwoordelijke conform art. 17 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot schrapping van de persoonsgegevens verplicht, dan treft de firma De Zeeman Pro nv met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen, die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te brengen dat de betrokken persoon van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen de schrapping van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens geëist heeft, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van de firma De Zeeman Pro nv zal in het specifieke geval het nodige doen.
 1. e)    Recht op beperking van de verwerkingElke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid verleende recht, van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te eisen indien aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon betwist und meer bepaald voor een periode die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokken persoon wijst de schrapping van de persoonsgegevens van de hand en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens nodig in functie van de verwerking niet langer nodig, de betrokken persoon heeft ze echter nodig om onvervreemdbare rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokken persoon heeft bezwaar tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gemaakt en het staat nog niet vast, of de gegronde redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokken persoon.
 • Voor zover aan één van de hierboven genoemde voorwaarden voldaan is en een betrokken persoon de beperking van persoonsgegevens, die bij de firma De Zeeman Pro nv opgeslagen zijn, wenst te eisen, kan hij/zij zich te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon richten. De medewerker van de firma De Zeeman Pro nv zal voor de beperking van de verwerking zorgen.
 • f)     Recht op overdraagbaarheid van gegevensElke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid verleende recht, de hem/haar betreffende gegevens, die door de betrokken persoon ter beschikking van een verantwoordelijke gesteld werden, in een gestructureerd, courant en met een machine leesbaar formaat te krijgen. Hij/zij heeft bovendien het recht, deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering vanwege de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens ter beschikking gesteld werden, over te maken, voor zover de verwerking op de toestemming conform art. 6 lid 1 letter a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of art. 9 lid 2 letter a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of op een contract conform art. 6 lid 1 letter b Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebaseerd is en de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die in het algemeen belang kadert of voor de uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt dat aan de verantwoordelijke overgedragen werd. Verder heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn/haar recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht, te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke overgemaakt worden, voor zover dit technisch realiseerbaar is en voor zover de rechten en vrijheden van andere persoon daarvan geen hinder ondervinden.
 Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokken persoon zich te allen tijde tot een medewerker van de firma De Zeeman Pro nv richten.
 1. g)    Recht op bezwaarElke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid verleende recht, om redenen, die uit zijn/haar buitengewone situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de op grond van art. 6 lid 1 letter e of f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) plaatsvindende verwerking van hem/haar betreffende gegevens, bezwaar te maken. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.
De firma De Zeeman Pro nv verwerkt de persoonsgegevens ingeval van bezwaar niet meer, tenzij wij dwingende bescherming verdienende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of indien de verwerking dient om onvervreemdbare rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Verwerkt de firma De Zeeman Pro nv persoonsgegevens om directe reclame te maken, dan heeft de betrokken persoon het recht, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens in functie van dergelijke reclame te maken. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze met dergelijke directe reclame verband houdt. Maakt de betrokken persoon tegenover de firma De Zeeman Pro nv bezwaar tegen de verwerking met het oog op de directe reclame, dan zal de firma De Zeeman Pro nv de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken. Bovendien heeft de betrokkene persoon het recht, om redenen, die uit zijn/haar buitengewone situatie voortvloeien, tegen de hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens, die bij de firma De Zeeman Pro nv voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) plaatsvinden, bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die in het algemeen belang kadert. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokken persoon zich direct tot elke¹ medewerker van de firma De Zeeman Pro nv of tot een andere medewerker richten. Het staat de betrokken persoon verder vrij, in verband met de gebruikmaking van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, zijn/haar recht op bezwaar door middel van geautomatiseerde processen, waarbij technische specificaties gebruikt worden, uit te oefenen.
 2. h)    Geautomatiseerde beslissingen in een specifiek geval met inbegrip van profilering
 • Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid verleende recht, niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – gebaseerde beslissing die tegenover u juridisch effect sorteert of u op gelijkaardige wijze aanzienlijk schade berokkent, voor zover de beslissing (1) niet voor de afsluiting of de nakoming van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke noodzakelijk is of (2) op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen ter handhaving van de rechten en vrijheden en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokken persoon omvatten of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon plaatsvindt. Is de beslissing (1) voor de afsluiting of de nakoming van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke noodzakelijk of (2) volgt ze met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, dan treft de firma De Zeeman Pro nv passende maatregelen om de rechten en vrijheden en tevens de gerechtvaardigde belangen van de betrokken persoon te handhaven, waartoe minstens het recht op bewerkstelliging van een ingreep door een persoon aan de zijde van de verantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoort. Wenst de betrokken persoon rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen doen gelden, dan kan hij/zij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon richten.

 

 

 1. i)      Recht op herroeping van een toestemming met betrekking tot het recht op gegevensbeschermingEen bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid verleende recht, zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. Wenst de betrokken persoon zijn/haar recht op herroeping van een toestemming op te eisen, dan kan hij/zij zich hiervoor te allen tijde tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon richten.
 2. Gegevensbeschermingsbepalingen voor toepassing en gebruik van Facebook

De voor de verwerking verantwoordelijke persoon heeft op deze website componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op het internet geëxploiteerde, sociale ontmoetingsplaats, een online-community die het voor de gebruikers in principe mogelijk maakt, onderling te communiceren en in de virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen dienen of maakt het voor de internet-community mogelijk om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie beschikbaar te stellen. Facebook maakt voor de gebruikers van het sociale netwerk onder andere de opmaak van privéprofielen, de upload van foto’s en een netwerkvorming via vriendschapsaanvragen mogelijk.

Exploitant van Facebook is de firma Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (VS). Voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke persoon is, indien een betrokken persoon buiten de VS of Canada woont, de firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Ierland).

Door elke oproep van één van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking geëxploiteerd wordt en waarop een Facebook-component (Facebook-Plug-In) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Facebook-component ertoe gebracht, een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een totaaloverzicht van alle
Facebook-Plug-Ins kan op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE opgeroepen worden. In het kader van dit technische proces komt Facebook te weten, aan welke concrete vervolgpagina van onze website door de betrokken persoon een bezoek gebracht wordt.

Voor zover de betrokken persoon gelijktijdig bij Facebook ingelogd is, stelt Facebook bij elke oproep van onze website vanwege de betrokken persoon en tijdens de hele periode van het betreffende bezoek aan onze website vast, aan welke concrete vervolgpagina van onze website de betrokken persoon een bezoek brengt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan het betreffende Facebook-account van de betrokken persoon toegewezen. Wanneer de betrokken persoon een op onze website geïntegreerde Facebook-knop, bijvoorbeeld de knop „Vind ik leuk“, indrukt of wanneer de betrokken persoon een commentaar aflevert, wijst Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokken persoon toe en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook krijgt er via de Facebook-component altijd informatie over dat de betrokken persoon aan onze website een bezoek gebracht heeft wanneer de betrokken persoon op het moment van de oproep van onze website gelijktijdig bij Facebook ingelogd is; dit vindt plaats onafhankelijk van het feit, of de betrokken persoon de
Facebook-component al dan niet aanklikt. Is een dergelijke overmaking van deze informatie aan Facebook door de betrokken persoon niet gewenst, dan kan deze de overmaking verhinderen doordat hij/zij vóór een oproep van onze website uit zijn/haar Facebook-account uitlogt.

De door Facebook gepubliceerde gegevensrichtlijn, die op https://de-de.facebook.com/about/privacy/ opgevraagd kan worden, geeft uitsluitsel over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt daar toegelicht, welke instelmogelijkheden Facebook ter bescherming van de privacy van de betrokken persoon biedt. Bovendien zijn er verschillende applicaties verkrijgbaar die het mogelijk maken om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokken persoon benut worden om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen voor toepassing en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een
webanalysedienst. Webanalyse is de invordering, verzameling en analyse van gegevens over het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalysedienst registreert er onder andere gegevens over, via welke website een betrokken persoon op een website gekomen is (zogenaamde “Referrer”), op welke vervolgpagina’s van de website er beroep gedaan werd of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een vervolgpagina bekeken werd. Een webanalyse wordt overwegend voor een optimalisatie van een website en voor een kosten-batenanalyse van internetreclame gebruikt.

Exploitant van de Google-Analytics-component is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (VS).

De voor de verwerking verantwoordelijke persoon gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics het toevoegsel “_gat._anonymizeIp”. Door middel van dit toevoegsel wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokken persoon door Google verkort en geanonimiseerd indien de gebruikmaking van onze webpagina’s vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere verdragsluitende staat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte plaatsvindt.

Het doel van de Google-Analytics-component bestaat in de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens onder andere om het gebruik van onze website te analyseren, om voor ons online-rapporten, die de activiteiten op onze webpagina’s kenbaar maken, samen te stellen en om nog andere met het gebruik van onze website gepaard gaande diensten te leveren.

Google Analytics laat een cookie achter op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, werd hiervóór reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen, wordt voor Google een analyse van het gebruik van onze website mogelijk gemaakt. Door elke oproep van één van de individuele pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking geëxploiteerd wordt en waarop een Google-Analytics-component geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon door de betreffende Google-Analytics-component ertoe gebracht, gegevens met het oog op de online-analyse aan Google over te maken. In het kader van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon die er voor Google onder andere voor dienen, de oorsprong van de bezoekers en klikken te achterhalen en om in het vervolg provisieafrekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonsgebonden informatie, bijvoorbeeld de tijdsduur van de gebruikmaking, de plaats, van waaruit de gebruikmaking plaatsvond, en de frequentie van de bezoeken aan onze website vanwege de betrokken persoon opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze webpagina’s worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden aan derden door.

De betrokken persoon kan de plaatsing van cookies door onze website, zoals hiervóór reeds geschetst, te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daardoor voorgoed tegen de plaatsing van cookies ingaan. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een door Google Analytics reeds geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden.

Verder bestaat voor de betrokken persoon de mogelijkheid om tegen een registratie van de door Google Analytics geproduceerde, op een gebruik van deze website gebaseerde gegevens en ook tegen de verwerking van deze gegevens door Google in te gaan en als dusdanig te verhinderen. Hiervoor moet de betrokken persoon een Browser-Add-On via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze Browser-Add-On deelt Google Analytics via JavaScript mee dat er geen gegevens en informatie over de bezoeken aan webpagina’s aan Google Analytics overgemaakt mogen worden. De installatie van de Browser-Add-On wordt door Google als bezwaar beoordeeld. Wordt het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon op een later tijdstip gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet door de betrokken persoon een nieuwe installatie van de Browser-Add-On uitgevoerd worden om Google Analytics te deactiveren. Voor zover de Browser-Add-On door de betrokken persoon of een andere persoon, die in zijn/haar machtssfeer ligt, gedeïnstalleerd of gedeactiveerd wordt, bestaat de mogelijkheid van een nieuwe installatie of een nieuwe activering van de Browser-Add-On.

Bijkomende informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html opgevraagd worden. Google Analytics wordt via de link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ gedetailleerder toegelicht.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen voor toepassing en gebruik van Google+

De voor de verwerking verantwoordelijke persoon heeft op deze website als component de Google+ knop geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op het internet geëxploiteerde, sociale ontmoetingsplaats, een online-community die het voor de gebruikers in principe mogelijk maakt, onderling te communiceren en in de virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen dienen of maakt het voor de internet-community mogelijk om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie beschikbaar te stellen. Google+ maakt voor de gebruikers van het sociale netwerk onder andere de opmaak van privéprofielen, de upload van foto’s en een netwerkvorming via vriendschapsaanvragen mogelijk.

Exploitant van Google+ is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (VS).

Door elke oproep van één van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke persoon geëxploiteerd wordt en waarop een Google+ knop geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Google+ knop ertoe gebracht, een weergave van de betreffende Google+ knop van Google te downloaden. In het kader van dit technische proces komt Google te weten, welke concrete vervolgpagina van onze website door de betrokken persoon bezocht wordt. Meer gedetailleerde informatie over Google+ kan op https://developers.google.com/+/ opgevraagd worden.

Voor zover de betrokken persoon gelijktijdig bij Google+ ingelogd is, stelt Google bij elke oproep van onze website vanwege de betrokken persoon en tijdens de hele periode van het betreffende bezoek aan onze website vast, aan welke concrete vervolgpagina van onze website de betrokken persoon een bezoek brengt. Deze informatie wordt door de Google+ knop verzameld en door Google aan het betreffende Google+ account van de betrokken persoon toegewezen.

Drukt de betrokken persoon één van de op onze website geïntegreerde Google+ knoppen in en geeft hij/zij daarmee een Google+1 tip, wijst Google deze informatie aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokken persoon toe en slaat deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google+1 tip van de betrokken persoon op en maakt deze in overeenstemming met de door de betrokken persoon in dit verband geaccepteerde voorwaarden toegankelijk. Een door de betrokken persoon op deze website gegeven Google+1 tip wordt voortaan samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van de het door de betrokken persoon gebruikte Google+1 account en de daarin gedeponeerde foto in andere Google diensten, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google zoekmachine, het Google account van de betrokken persoon of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met reclameadvertenties, opgeslagen en verwerkt. Verder is Google in staat, het bezoek aan deze website aan andere bij Google opgeslagen persoonsgegevens te koppelen. Google registreert deze persoonsgebonden informatie verder met het doel, de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google krijgt er via de Google+ knop altijd informatie over dat de betrokken persoon aan onze website een bezoekje gebracht heeft wanneer de betrokken persoon op het moment van de oproep van onze website gelijktijdig bij Google+ ingelogd is; dit vindt plaats onafhankelijk van het feit, of de betrokken persoon de
Google+ knop al dan niet aanklikt.

Is een overmaking van persoonsgegevens aan Google door de betrokken persoon niet gewenst, dan kan hij/zij een dergelijke overmaking verhinderen doordat hij/zij vóór een oproep van onze website uit zijn/haar Google+ account uitlogt.

Bijkomende informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ opgevraagd worden. Bijkomende opmerkingen van Google over de Google+1 knop kunnen op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy opgevraagd worden.

 1. Wettelijke basis van de verwerking

Art. 6 I lit. a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient voor onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingsprocessen, waarbij wij de toestemming voor een bepaald verwerkingsdoeleinde inwinnen. Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst, waarvan de overeenkomstsluitende partij de betrokken is, na te komen, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocessen, die voor een levering van artikelen of de levering van een andere prestatie of tegenprestatie noodzakelijk zijn, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn om precontractuele maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in gevallen van aanvragen voor onze producten en diensten. Is onze onderneming onderworpen aan een wettelijke verplichting, waardoor een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld om fiscale plichten na te komen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In zeldzame gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen worden om levensbelangrijke belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoek(st)er binnen ons bedrijf verwondingen zou oplopen en vervolgens zijn/haar naam, zijn/haar leeftijd, zijn/haar ziekenfondsgegevens of andere levensbelangrijke informatie aan een arts, aan een ziekenhuis of aan andere derden doorgegeven zouden moeten worden. Dan zou de verwerking op art. 6 I lit. d Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebaseerd zijn. Tot slot zouden verwerkingsprocessen op art. 6 I lit. f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebaseerd kunnen zijn. Op deze wettelijke basis zijn verwerkingsprocessen gebaseerd die door geen enkele van de hoger vermelde wettelijke basissen vastgelegd worden wanneer de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van onze onderneming of van een derde te behartigen, voor zover de belangen, fundamentele rechten en basisvrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocessen worden ons in het bijzonder toegelaten, omdat ze door de Europese wetgever expliciet vermeld werden.
De Europese wetgever was voor zover van oordeel dat van een rechtmatig belang uitgegaan zou kunnen worden indien de betrokken persoon een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47 zin 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke of ene derde nagestreefd worden

Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6 I lit. f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan is ons rechtmatig belang de doorvoering van onze handelsbedrijvigheid ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

 1. Periode, waarin de persoonsgegevens opgeslagen worden

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer noodzakelijk zijn om de weg voor de overeenkomst te banen en om deze na te komen.

 1. Wettelijke of contractuele voorschriften voor de beschikbaarstelling van de persoonsgegevens; noodzaak voor de sluiting van het contract; verplichting van de betrokken persoon om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van de niet-beschikbaarstelling

Wij informeren u dat de beschikbaarstelling van persoonsgegevens deels wettelijk voorgeschreven is (bv. fiscale voorschriften) of uit contractuele regelingen (bv. gegevens over de overeenkomstsluitende partij) kan voortvloeien. Soms kan het voor de afsluiting van een contract noodzakelijk zijn dat een betrokken persoon ons persoonsgegevens ter beschikking stelt die in het vervolg door ons verwerkt moeten worden. De betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht, ons persoonsgegevens ter beschikking te stellen wanneer onze onderneming met hem/haar een contract afsluit. Een niet-beschikbaarstelling van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet gesloten zou kunnen worden. Vóór een beschikbaarstelling van persoonsgegevens door de betrokkene moet de betrokkene zich tot één van onze medewerkers richten.
Gebaseerd op het specifieke geval, informeert onze medewerker, of de beschikbaarstelling van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor de afsluiting van het contract noodzakelijk is resp. of er een verplicht bestaat, de persoonsgegevens beschikbaar te stellen en welke gevolgen de niet-beschikbaarstelling van de persoonsgegevens zou hebben.

 1. Bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces

Als onderneming die zich van haar verantwoordelijkheid bewust is, doen wij afstand van een automatisch besluitvormingsproces of een profilering..